Program i minimalni standardi edukacije  za sticanje statusa "Integrativnog dečijeg psihoterapeuta"

 

1. Edukacija iz Intergrativne dečije psihoterapije obuhvata: završene fakultetske studije psihologije, medicine, medicine sa specijalizacijom iz psihijatrije, defektologije, socijalnog rada i specijalizacijom iz psihoterapije.

2. Dužina edukacije iz Integrativne dečije psihoterapije traje 4 godine odnosno 8 semestara.
- Prva godina, Uvodni kurs sa težištem na radu na sebi, na ličnom psihoterapijskom iskustvu,
- Druga godina, Napredni kurs sa težištem na usvajanju trenig modula i psihoterapijskih veština,
- Treća i četvrta godina, Viši stepen edukacije sa težištem na kliničkoj praksi i na grupnoj i ličnoj
superviziji.

3.Edukacije iz Integrativne dečije psihoterapije sadrži sledeće neophodne elemente:

3.1. Rad na sebi/lična psihoterapija /lični razvoj u trajanju od 250 sati.
- Rad na sebi, lična terapije, lični razvoj se ostvaruje aktivnim učešćem u matičnoj psihodramskoj terapijsko-edukativnoj grupi. Psihoterpijsko iskustvo i rad na sebi u matičnoj terapijskoj edukativnoj psihodramskoj grupi treba da ima u vidu specifičnosti dečije psihoterapije, pri čemu se terapeut često nalazi u okruženju delimične regresije. Zbog navedene specifičnosti, učesnici edukacije treba da razvijaju sposobnost da pored zadržavanja elemenata realnog okruženja, svojim ulaskom u proces integrativne dečije terapije budu dovoljno senzitivni da uvaže uzrasnospecifične  kognitivne i emocionalne karakteristike dece, sa ciljem osiguranja potrebne terapijske klime za rast i razvoj.
- Teme psihodramskih radionica: grupa, grupna psihoterapija i psihodrama; metode i tehnike psihodrame; scensko predstavljanje i terapijske mogućnosti dramatizacije; oblici regresije u psihodramsko-terapijskom procesu, rad  sa introjektom; značaj mikrosocijalnog miljea u psihodrami, socijalni atom, teorija i tehnika; transgeneracijske poruke terapeuta, psiholoski genogram u terapijskom procesu; klinički intervju i slepe mrlje terapeuta u terapijskom procesu i  posihodramske tehnike; slepe mrlje dečijeg psihoterapeuta; pitanje social world-a u psihodrami; zastoj i rad sa zastojem u psihoterapijskom procesu i psihodrami; korišćenje art tehnika u psihoterapijskom procesu, rad sa maskom; oblici psihodrame: bibliodrama, sociodrama; govor tela - rad sa psihosomatskim poremećajima u psihodrami; teorija i metode play back-a u psihodrami; rad sa snovima u psihodrami. tehnike konfrontacije u psihodrami; krizne intervencije i rad sa born out sindromom; scensko predstavljanje imaginativnih sadržaja u  psihodramskoj psihoterapiji; zakonitosti i tehnike integrativne faze u psihoterapijskom procesu; specifičnosti dečije psihodrame.  

3.2. Usvajanje praktičnih trening modula edukacije/psihoterapijskih veština u trajanju od  540 sati.
   U okviru Integrativne dečije psihoterapije predviđa se usvajanje 13 trening modula,  koristeći metodologiju grupnog rada, demonstracije i ličnog psihoterapijskog iskusta.
-I. Osnove integrativne terapije u trajanju od 20 sati
-II.Lično terapijsko iskustvu u edukativnoj psihodramskoj grupi . 250 sati.
-III. Integrativna dečja psihodijagnostika I.-II., 20 sati.
-IV. Sistemska orijentisanost u dečjoj terapiji. I.-II.-III.30 sati.
-V. Transakciona dečja terapija I.-II., 20 sati.
-VI. Vinikotova tehnika škrabalice I.-II. 20 sati
Na osnovu metodologije Budimpestanskog  analitickog kruga.
-VII. Levenfeldova plej terapija i igra sveta. I.-II.-III. 30 sati
Po metodologiji i terapijskom setingu Polcz Alaine-a.
-VIII. Kreativna art terapija I.-II. 20 sati.

-IX. Dečija psihodrama I.-II.-III. 30 sati.
Po metodologiji Francuske škole dečije psihodrame i Individualnopsihološkog
pristupa.
-X. Terapija adolescenata, psihodrama sa adolescentima I.-II. 20sati
Po metodologiji Francuske skole dečije psihodramske i Individualnopsihološkog
pristupa.
-XI. Katatimska imaginativna psihoterapija sa decom  KIP. I.-II.-III.30 sati.
Po metodologiji KIP-a po Hans Carl Leuner-u.
-XII. Eriksonova hipnoza i kratka terapija I.-II.-III. 30 sati.
-XIII. Kognitivno biheviralna psihoterapija dečije anksioznosti i depresije. Pascat i   
 Cooping cat terapijski programi I. -II. 20 sati.
                                                                                                                                                              
3.3. Supervizirana klinička praksa u trajanju od 300 sati.
     -Dijagnostički i psihoterapijski rad sa primenom usvojenih terapijskih modula sa  decom različitog uzrasta.

3.4. Supervizija u trajanju od 130 sati.
       -   Cilj edukacije je razvijanje sposobnosti da  se prepozna potreba za supervizijom, za profesionalnim savetom od drugih, odnosno, da supervizija bude u funkciji ličnog psihoterapijskog iskustva i rada na sebi.
3.4.1. Grupna supervizija u matičnoj edukativnoj grupi u trajanju od 90 sati.
3.4.2. Lična supervizije sa delegiranim psihoterapeutom 40 sati

3.5. Teorijsko znanje obuhvata opšti deo koji se stiče na fakultetskim studijama i poseban deo  
koji je specifičan za psihoterapiju i za dečiju psihoterapiju, u trajanju od  400 sati:

 • Integrativna psihoterapija i teorije ponašanja i ličnosti
 • Konteksti različitih psihoterapijskih pristupa
 • Primena Integrativne dečije terapije u kontekstu društvenih i kulturnih problema
 • Opšti metodološki principi integrativne dečije psihoterapije (procena, intervencije, strategije)
 • Formulacija klijentovih problema i planiranje tretmana
 • Evaluacija efekata Integrativne dečije psihoterapije
 • Primena Integrativne dečije psihoterapije na različitu dečiju populaciju
 • Integrativna dečija psihoterapija i teorije psihopatologije
 • Procena i tretmani specifičnih kliničkih sindroma
 • Procena i tretman poremećaja ličnosti
 • Etički standardi

3.6. Izrada i prikazi slučajeva, testovi znanja i završni klinički esej ukupno 150 sati.
        - Završtkom treninga psihoterapeut treba da demonstrira zadovoljavajuće znanje  teorije, vladanje metodologijom rada,  ličnu i socijalnu zrelost i uvažavanje profesionalnih i etičkih standarda.
UKUPNO TRAJANJE EDUKACIJE 1520 SATI, OD TOGA 970 KONTAKT SATI EDUKACIJE, 550 SATI INDIVIDUALNE PRIPREME - "peer - counseling".

4. Edukatori, treneri i supervizori edukacije:

 1. članovi Udruženja za Integrativnu dečiju psihoterapiju sa nacionalnim sertifikatom i
Evropskim  sertifikatom iz psihoterapije,
2. edukatori-terapeuti i supervizori Mađarske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju nosioci
evropskog sertifikata, sa dugogodišnjim iskustvom u edukaciji integrativnih dečijih
psihoterapeuta.

Mađarska asocijacija za Integrativnu psihoterapiju je akreditovana institucija od strane ( EAPTI ) Evropske trening asocijacije za psihoterapiju.

 

 

 
web dizajn: studiopresent